Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 4
Hôm nay 5
Hôm qua 19
Trong tuần 5
Trong tháng 579
Tổng cộng 54,566

hyundai tải 1,65 ,2,5 ,2.5 tấn , hyundai HD65 , mighty

Mô tả: XE tải nhẹ được phép lưu thông trong TPHCM, xe tải chở kính , Đá hoa cương trong TP,HCM
Giá bán: 528,000,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 2 năm hoặc 50.000 km
Xuất xứ: HYUNDAI THACO
Ngày đăng: 20-08-2013

Chi tiết sản phẩm

 

Linh kieän nhaäp khaåu töø Hyundai Haøn Quoác, laép raùp taïi Vieät Nam.

- Ñoäng cô HYUNDAI D4DB-d - TURBO, 04 xy-lanh thaúng haøng, tieâu chuaån EURO II

Dung tích maùy  : 3.907 cc     Coâng suaát cöïc ñaïi : 120Ps/2.900 v/p

- Ñöôøng kính haønh trình piston: 104 x 115 (mm)

- Kích thöôùt toång theå:    6.200 x 2.050 x 2.270 (mm).

 

- Kích thöôùc thuøng lửng:  4.340 x 1.920 x  390 (mm).

 

- Phanh: Thuûy löïc 02 doøng, trôï löïc chaân khoâng,                                        

- Hoäp soá: 5 soá tieán, 1 soá luøi.

- Tay laùi trôï löïc, gaät guø. Kính cöûa chænh ñieän.

 

- Loáp xe : 7.00 – 16 / Dual 7.00 – 16 (DRC-14PR)

- Trang bò tieâu chuaån:  maùy laïnh Cabin, Radio.